Zelená Univerzita Komenského - centrum environmentálneho vzdelávania: od výchovy k reálnym udržateľným alternatívam

Jedným zo základných cieľov projektu bolo vytvorenie Envirocentra UK s podjednotkou Technologicko-informačné centrum pre čistú vodu a vzduch na FMFI UK.

Na FMFI sa podarilo vybudovať komplexné technologické envirocentrum Oddelenia environmentálnej fyziky Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK s viacerými pilotnými zariadeniami na čistenie ovzdušia s využitím kombinovanej technológie studenej plazmy a katalýzy, zariadeniami na plazmové opracovanie a čistenie vody a na aktiváciu vody pre zelené poľnohospodárstvo s komplexnou diagnostikou.

Ďalej bola vybudovaná zelená zóna FMFI,v ktorej boli umiestnené informačné panely zamerané na rôzne environmentálne technológie a zároveň došlo k rozšíreniu a vybaveniu prednáškovej sály. Súčasťou je informačné envirocentrum FMFI UK, ktoré budú slúžiť ako základňa prednášok, výstav a praktických ukážok.

Výsledkom projektu je tak Envirocentrum zamerané na enivonmentálnu výchovu s prístupom od vedomostí k práci v prírode pri využití vysokokvalitného a objektívneho odborného zázemia.

Vybudovanie technologicko-informačného centra pre čisté ovzdušie a vodu už poskytuje nové inovatívne a moderné možnosti pre zážitkové programy s praktickými ukážkami aktivít v oblasti ochrany ŽP, komplexnosti globálnych problémov ŽP a zmiernenia ich dopadov, ako aj pre podporu environmentálneho zdravia.

V rámci tejto aktivity sa realizovali dve podaktivity:

  1. Technologické envirocentrum
    1. Oblasť plazmových systémov
    2. Oblasť diagnostika plynov a kvapalín
  2. Informačné envirocentrum
    1. Trvalá expozícia
    2. Vzdelávanie a popularizácia