Prístroje

V rámci budovania technologicko-informačného centra sme realizovali aj nákup prístrojov. Konkrétne infračervený absorpčný FTIR spektrometer (Shimadzu IRSpirit) a TCD detektor pre plynový chromatograf (Shimadzu GC-2010 Pro). Prístroje sú využívané v laboratóriách Oddelenia environmentálnej fyziky a používajú sa analýzu plynov pre aplikácie zamerané na ochranu ovzdušia. Konkrétne slúžia na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu rôznych plyných zmesí a výfukových plynov, obsahujúcich anorganické (CO, CO2, NOx) ako aj organické látky (napr. toluén, formaldehyd, acetaldehyd). Po malých úpravách bude možné oba prístroje používať aj analýzu kvapalín. Nákup ďalších prístrojov je plánovaný v roku 2023.