Prístroje

V rámci budovania technologicko-informačného centra sme realizovali aj nákup prístrojov. Konkrétne infračervený absorpčný FTIR spektrometer (Shimadzu IRSpirit), TCD detektor pre plynový chromatograf (Shimadzu GC-2010 Pro), generátor plazmy (CTP 2000-K) a osciloskop (Tektronix MDO34).
Prístroje sú využívané v laboratóriách Oddelenia environmentálnej fyziky a používajú sa na generovanie a analýzu plazmy používanej na čistenie exhalátov, a na analýzu plynov pre aplikácie zamerané na ochranu ovzdušia. Konkrétne slúžia FTIR spektrometer a plynový chromatograf na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu rôznych plyných zmesí a výfukových plynov, obsahujúcich anorganické (CO, CO2, NOx) ako aj organické látky (napr. toluén, formaldehyd, acetaldehyd). Po malých úpravách bude možné oba prístroje používať aj analýzu kvapalín. Osciloskop slúži na zaznamenávanie a analýzu elektrických parametrov plazmy generovanej pomocou plamového generátora.