Oddelenie environmentálnej fyziky

Oddelenie environmentálnej fyziky je súčasťou Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie (KAFZM) na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky (FMFI UK), Univerzity Komenského v Bratislave. Členovia nášho oddelenia sa podieľajú aj na vzdelávacom procese na našej fakulte. Sme zapojení do viacerých študijných programov týkajúcic sa environmentálnej fyziky, biofyziky, optika, optickej spektroskopie a fyziky plazmy.

Sme spolugarantmi magisterského štúdijného programu Environmnetálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia a doktorandského štúdijného programu Environmnetálna fyzika a meteorológia .

Vedecko-výskumná práca oddelenia je zameraná na skúmanie fyzikálnych vlastnosti elektrických výbojov v plynoch, v kontakte s kvapalinami a dielektrickými materiálmi, ich chemických účinkov a ich využitie na environmentálne, biomedicínske a poľnohospodárske aplikácie. Fyzikálne vlastnosti výbojov a nimi generovanej plazmy vyšetrujeme elektrickými metódami ako aj pokročilou časovo a priestorovo rozlíšenou optickou diagnostikou. Chemické účinky výbojov v plynoch a kvapalinách vyšetrujeme metódami emisnej, absorpčnej a fluorescenčnej spektroskopie, ako aj plynovej chromatografie.

Environmentálne aplikácie sú zamerané na čistenie ovzdušia, výfukových plynov z áut, či recykláciu CO2 pomocou elektrických výbojov v kombinácii s chemickou katalýzou. Biomedicínske aplikácie zahŕňajú dekontamináciu vody od bakteriálneho znečistenia a povrchov od biofilmov, sledovanie účinkov plazmy na rôzne biomolekuly a bunky s potenciálnym využitím v zubnom lekárske, pri hojení rán, čí pri liečbe rakoviny. Poľnohospodárske aplikácie sú zamerané na skúmanie účinkov plazmou aktivovanej vody na podporou klíčenia semien, rast rastlín ako aj jej použitie ako náhradu za syntetické hnojivá alebo na konzerváciu potravín.

Oddelenie je zapojené do viacerých vedeckých projektov (APVV, VEGA) ako aj medzinárodných sietí (COST akcie Plasma Agriculture a Plasma Therapies), spolupracuje s viacerými pracoviskami na PriFUK a LFUK, a tiež s mnohými významnými vedeckými inštitúciami v zahraničí (UK, IT, PL, CZ, FR, DE, JP, US).