Students

Alumni

Michal Leštinský

MSc. level: 2006 - 2008
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Physical properties microdischarges in porous ceramics and their use for exhaust gas cleaning
Title (sk):
Fyzikálne vlastnosti mikrovýbojov v poréznych keramikách a ich využitie na čistenie výfukových plynov
Abstract (en)
Abstract (sk)

PhD. level: 2008 - 2012
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Optical emission spectroscopy of microdischarges and plasma assisted catalysis for environmental applications
Title (sk):
Optická spektroskopia mikrovýbojov a plazmou asistovanej katalýzy pre environmentálne aplikácie
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Obsahom práce je štúdium elektrických a tiež optických charakteristík výbojov v ohraničných priestoroch (tenkých kapilárach, poréznych keramikách) pri atmosférickom tlaku. Takéto typy výbojov sú považované za metódu potenciálne použiteľnú na rôzne environmentálne aplikácie. Naše predchádzajúce práce boli zamerané na objasnenie fyzikálnych a elektrických vlastností výbojov v ohraničených priestoroch. Robili sme výskum mikrovýbojov v poréznych keramikách. Plazmochemické účinky takýchto výbojov sme testovali pomocou generácie ozónu alebo odstraňovania NOx z plynov. Zaoberali sme sa taktiež výbojmi v kapilárach. Merania ukázali, že pomocou výboja v kapilárach sme schopní dosiahnuť relatívne dobré výsledky pri odstraňovaní polutantov z plynu. Efekt je možné umocniť použitím týchto výbojov v kombinácii s katalyzátormi rôzneho tvaru a zloženia (tvar včelieho plástu, alebo katalytické peletky). Našim cieľom je generácia stabilných výbojov v kapilárach a následne skúmanie ich fyzikálnych vlastností pomocou viacerých diagnostických metód. Výboj budeme generovať pomocou striedavého napätia v lôžku naplnenom peletkami z rôznych materiálov. Následne ho aplikovaním jednosmerného napätia vytiahneme cez kapiláry položené na peletkách. Osciloskopom budeme pozorovať časové priebehy prúdu a napätia, merať amplitúdy prúdových pulzov a ich dobu trvania. Zmeriame tiež výkon výboja, keďže spotreba energie je v súčastnosti jedným z najdôležitejších parametrov pri takmer všetkých aplikáciách. Urobíme aj fotodokumentáciu výboja na sledovanie makroskopického charakteru a jeho zmien pomocou digitálneho fotoaparátu. Táto metóda je však relatívne pomalá na sledovanie rýchlejších zmien, a preto na sledovanie časového rozvoja výboja v kapiláre použijeme ICCD kameru, ktorá je schopná zaznamenávať časové úseky dlhé 2 ns. Použijeme aj optickú emisnú spektroskopiu na získanie informácií o excitovaných atomárnych a molekulových stavoch v plazme vo vnútri kapilár. Porovnávaním nameraných a simulovaných spektier budeme určovať teplotu plazmy a stav nerovnováhy. Pochopenie správania sa výboja v kapilárach je základným predpokladom na jeho neskoršie využitie na konkrétne environmentálne aplikácie.