Students

Alumni

Martin Selvek

MSc. level: 2018 - 2020
Supervisor: Karol Hensel
Consultant: Katarína Kučerová
Title (en):
The effect of barrier discharge on surface sterilization of materials
Title (sk):
Účinky bariérového výboja na povrchovú sterilizáciu materiálov
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Nový a inovatívny reaktor využívajúci povrchový dielektrický bariérový výboj (SDBD) bol zostrojený a otestovaný v tejto práci. Jeho dizajn bol založený na reaktoroch používaných v našom laboratóriu v minulosti, so zohľadnením ich výhod a nevýhod. Jeho výhody sú schopnosť pohybovať plazmovým panelom plynulo a v kontrolovanej vzdialenosti pod opracovávanou vzorkou vo vzduchotesnej komore. Za účelom testovania bol meraný efekt rôznych plynov (laboratórny vzduch, kyslík a dusík) a vzdialeností (0,6 a 1,2 mm) medzi plazmou a vzorkou (teflónovým plátom so zasušenými Escherichia coli) na účinnosť dezinfekcie. Z počiatočného počtu približne 109 CFU/ml bola pozorovaná logaritmická redukcia 1,85 pravdepodobne spôsobená sušením a následne 300 sekundové opracovanie plazmou vo vzduchu zo vzdialenosti 0,6 mm spôsobilo redukciu 3,14. Štatisticky významný rozdiel medzi kyslíkom a vzduchom bol pozorovaný po 60 s, ukazujúc kyslík ako efektívnejšie prostredie na dezinfekciu suchou plazmou. Plazma generovaná v dusíku nevykazovala efektivitu ani po 120 s. Pri zmene vzdialenosti plazmového panela a vzorky z 0,6 mm na 1,2 mm nebol pozorovaný štatisticky významný rozdiel. Môže to indikovať, že mimo priameho opracovania baktérií plazmou, reaktívne častice generované plazmou môžu byť zodpovedné za dezinfekciu, nakoľko sú schopné difundovať komorou k vzorke bez rozpadu. Skonštruovaný reaktor sa zdá byť vhodný pre budúce experimenty a bude v nich využitý.