Students

Alumni

Jozef Sič

Bc. level: 2008 - 2009
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):

Title (sk):
Testovanie chemických účinkov koplanárneho povrchového dielektrického bariérového výboja na dekompozíciu VOC
Abstract (sk):  hide
Práca sa zaoberá zisťovaním chemických účinkov koplanárneho povrchového dielektrického bariérového výboja (CSDBD) na rozklad prchavých organických látok (VOC) na príklade toluénu. Experimentálne bol študovaný vplyv rôznych faktorov (prietok plynu, koncentrácia toluénu, druh keramiky) na účinnosť dekompozície VOC a tvorbu rôznych produktov