Students

Alumni

Adriana Niklová

MSc. level: 2006 - 2010
Supervisor: Mário Janda
Title (en):

Title (sk):
Diagnostika e le ktrických výbojov použ ívaných pre čiste nie re álnych a simulovaných e xhalátov
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Práca je zameraná na elektrickú a optickú diagnostiku prechodovej iskry. Tento typ výboja sa vyznačuje krátkymi intenzívnymi prúdovými pulzami, pri ktorých dochádza k produkcii silno nerovnovážnej plazmy. V závislosti na priemernej frekvencii výboj vykazuje značne odlišné charakteristiky. Pre frekvencie < 5 kHz dominujú pulzy s oddelenou fázou streameru a iskry. Pre fázu streameru je typický malý nárast prúdu sprevádzaný silnou emsiou žiarenia, na ktorej sa podieľa hlavne 2. pozitívny systém N2. V spektrách boli identifikované aj výrazné čiary atomárneho kyslíku a dusíku. Vo fáze iskry prúdový pulz dosahuje hodnoty > 5 A a žiarenie pochádza hlavne od atomárneho kyslíku. Pre vyššie frekvencie fáza streameru a iskry nie je jasne oddelená. Prúdové pulzy dosahujú veľkosť na úrovni 1 A. V spektrách sa okrem 2. pozitívneho systému N2 a atomárneho kyslíku významne prejavuje aj 1. pozitívny systém N2.

PhD. level: 2010 - 2012
Supervisor: Mário Janda
Title (en):