Students

Alumni

Milan Pračko

Bc. level: 2010 - 2011
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Experimental study of atmospheric glow discharge
Title (sk):
Experimentálne štúdium atmosférického tlecieho výboja
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
V tejto bakalárskej práci sme sa zaoberali elektrickými výbojmi, konkrétne tlecím výbojom vo vzduchu pri atmosférickom tlaku. Teoreticky sme opísali tlecí výboj a následne sme skúmali jeho elektrické vlastnosti vzhľadom na rôzne použité materiály katódy. Skúmali sme katódový spád rôznych materiálov katódy a merali intenzitu elektrického poľa v kladnom stĺpci výboja pre rôzne prúdy. Testovali sme tiež termoemisné vlastnosti materiálov katódy.