Students

Alumni

Lenka Chládeková

MSc. level: 2007 - 2009
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):

Title (sk):
Mechanizmy interakcie plazmy s bunkou
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
V diplomovej práci sme experimentálne skúmali biologické účinky plazmy kladného a záporného korónového a iskrového výboja vznikajúcich v okolitom vzduchu pri atmosférickom tlaku na bakteriálnu bunku Salmonella typhimurium a úlohu jednotlivých inaktivačných faktorov v tomto procese. Biodekontaminačný efekt výbojov na mikroorganizmy je dokumentovaný prostredníctvom zníženia počtu prežívajúcich buniek po ich opracovaní a parametrom účinnosti. Mieru oxidačného poškodenia mikroorganizmov jednotlivými druhmi výboja charakterizuje nárast tvorby sekundárnych produktov lipoperoxidácie v membránach opracovaných buniek prostredníctvom reakcie s kyselinou tiobarbiturovou. Zistili sme značné zvýšenie oxidačného poškodenia membránových lipidov v bunkách opracovaných použitými výbojmi oproti kontrole, čo dokazuje dôležitú úlohu voľných radikálov v inaktivačnom procese. Výsledky experimentov týkajúcich sa oddelenia účinku ultrafialového žiarenia vznikajúceho v plazme poukazujú na jeho zanedbateľnú úlohu v použitých výbojoch.