Students

Alumni

Samuel Omasta

Bc. level: 2014 - 2015
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Tar removal by low temperature plasma
Title (sk):
Likvidácia dechtov pomocou nízkoteplotnej plazmy
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Biomasa je alternatívnym zdrojom obnoviteľnej energie, ktorý môže byť produktom cielenej poľnohospodárskej výroby alebo získavaný z biologického odpadu. Jej najperspektívnejším spôsobom využitia je jej splyňovanie na procesný plyn, ktorého výhrevnosť môže dosahovať od 3 do 7 MJ/Nm3. Tento plyn môže byť druhotne využitý na získavanie tepla alebo elektrickej energie pri jeho spaľovaní v spaľovacích motoroch a turbínach napojených na kogeneračnú jednotku. Pri splyňovaní biomasy však obyčajne dochádza aj k tvorbe vedľajších produktov ako sú oxidy dusíka a síry, popolček a dechty. Dechty majú negatívny vplyv na životné prostredie a môžu spôsobovať poruchy technického charakteru v spaľovacích zariadeniach. Preto je potrebné procesný plyn čistiť, aby spĺňal emisné a technické normy. V tejto práci sme sa zaoberali dechtmi a spôsobmi ich likvidácie a to hlavne pomocou nízkoteplotnej plazmy. Urobili sme prehľad niekoľkých typov výbojov využívaných na likvidáciu dechtov, ich účinnosti v rôznych podmienkach a ich vedľajších produktov. V rámci vlastnej práce sme zostrojili reaktor na báze dielektrického bariérového výboja a použili ho na likvidáciu dechtov. Sledovali sme chemické zmeny v plynoch vystavených výboju v rôznych plynoch a pri rôznych teplotách. Testovali sme reaktor a jeho účinnosť pri rozklade naftalénu ako modelového dechtu, v rôznych plynoch, určili hlavné produkty a ich koncentráciu a zvážili možnosti jeho ďalšieho využitia. Výsledky experimentu ukázali, že nízkoteplotná plazma dokáže účinne odstraňovať dechty a môže byť potenciálne použiteľná na čistenie procesného plynu.