Students

Alumni

Diana Račková

Bc. level: 2016 - 2017
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Naphtalene removal by combination of plasma and catalyst
Title (sk):
Odstraňovanie naftalénu kombináciou plazmy a katalyzátora
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Biomasa sa od ostatných obnoviteľných zdrojov energie odlišuje najmä možnosťou jej cielenej poľnohospodárskej výroby. Ako najlepší spôsob získavania energie z biomasy sa javí proces jej splyňovania, pri ktorom ale vzniká syntézny plyn, ktorý okrem želaných zložiek obsahuje aj popolček, zlúčeniny síry a dusíka a najmä dechty. Dechty sú zmes kondenzovateľných uhľovodíkov, medzi ktoré patria aromatické zlúčeniny s jedným alebo viacerými benzénovými jadrami a spôsobujú technické problémy v spaľovacích zariadeniach a negatívne vplývajú na životné prostredie či zdravie človeka. Syntézny plyn znečistený dechtom je na generáciu energie nepoužiteľný a tak sa hľadajú spôsoby ako dechty likvidovať. V tejto práci sme sa zaoberali spôsobom likvidácie dechtov pomocou plazmy v kombinácii s katalyzátorom. Zostrojili sme dva reaktory na báze dielektrických bariérových výbojov, jeden bez a druhý s katalyzátorom vo forme peletiek TiO₂. V oboch reaktoroch sme analyzovali chemické zmeny vyvolané výbojom v rôznych nosných plynoch, pri viacerých amplitúdach a frekvenciách aplikovaného napätia, resp. rôznej teplote. Pri oboch reaktoroch sme testovali účinnosť likvidácie naftalénu ako modelového dechtu a sledovali sme tvorbu produktov jeho rozkladu pomocou infračervenej spektrometrie. Výsledky ukázali, že plazma dokáže účinne rozkladať naftalén na oxidy uhlíka, vodu a tuhý produkt. Pri použití plazmy v kombinácii s katalyzátorom dochádzalo k ešte účinnejšiemu rozkladu naftalénu. Z výsledkov je možné usudzovať, že plazmová katalýza je použiteľná na čistenie syntézneho plynu od dechtov či iných toxických zlúčenín.

MSc. level: 2017 - 2019
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Napthalene removal from gas exhaust by combination of plasma and catalyst - the effect of catalyst size and specific surface area
Title (sk):
Čistenie plynu od naftalénu pomocou plazmy a katalyzátora - vplyv veľkosti a špecifického povrchu katalyzátora
Abstract (en)
Abstract (sk)