Students

Alumni

Igor Jedlovský

MSc. level: 2004 - 2006
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):

PhD. level: 2006 - 2012
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):

Title (sk):
Biologické aplikácie atmosférických elektrických výbojov
Abstract (sk):  hide
Práca sa zaoberá štúdiom fyzikálnych vlastností jednosmerných (DC) elektrických výbojov v režime prechodovej iskry, vo vzduchu pri atmosférickom tlaku nad vodnou hladinou a testovaním ich biologických účinkov. Podľa doterajších výskumov sú DC výboje v atmosférickom vzduchu schopné generovať nerovnovážnu plazmu s vysokou hustotou elektrónov a relatívne nízkou teplotou plynu, čo je zaujímavé z hľadiska environmentálnych, biologických a iných aplikácií. Na popis fyzikálnych parametrov výboja využívame elektrické osciloskopické merania a optickú emisnú spektroskopiu. Pri opracovávaní dochádza k priamej (direct) expozícii a vzorka s mikroorganizmami je v priamom kontakte s plazmou. Prejavujú sa tu plazmou generované činitele ako sú nabité častice, teplota, UV žiarenie a vďaka prítomnosti vody v aktívnej oblasti výboja dochádza aj k zvýšenej tvorbe voľných OH radikálov, ktoré sú vysoko účinnými oxidantami organických látok a biologických štruktúr. Biodekontamináciu týchto výbojov testujeme v statickom a v prietočnom režime v experimentálnom zariadení pre kontinuálny prietok expozičného roztoku s piatimi paralelnými výbojmi, ktoré horia v priehľadnej trubicovej výbojke. Biologické účinky atmosférických DC výbojov testujeme na vybraných druhoch baktérií vo vhodnom roztoku kultivovaných štandardnými metódami v Petriho miskách na živnom agare, ktoré sú potom štatisticky vyhodnocované. Paralelne vyvíjame aj diagnostiku baktérií s využitím fluorescenčnej spektroskopie. Testovanie životnosti buniek dokážeme analyzovať pomocou fluorescenčných testov, ktoré sú založené na meraní podielu živých a mŕtvych buniek v populácii. Sú použité farbivá pre nukleové kyseliny, ktoré prestupujú membránami živých buniek a aj farbivá, ktoré neprestupujú membránami živých buniek a je možné ich preto použiť pre detekciu mŕtvych buniek.