Students

Alumni

Slavomir Pásztor

Bc. level: 2017 - 2019
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Testing plasma activated water for the therapy of urinary tract infections
Title (sk):
Testovanie plazmou aktivovanej vody pri terapii infekcií močových ciest
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
V tejto bakalárskej práci sme testovali účinky plazmou aktivovanej vody (PAV) pri terapii infekcií močových ciest. Účinky PAV sme porovnávali s kontrolným fyziologickým roztokom (FYZ 0,15 M NaCl, PBS-Phosphate Buffered Saline). Sledovali sme inhibičný účinok PAV na množenie baktérií pri rôznej koncentrácii baktérií a pri rôznom pomere medzi PAV/FYZ a roztokom živného média s baktériami. Experimenty sme vykonávali na uropatogénnom kmeni baktérií Escherichia coli (UTI). Testovanie prebiehalo v dvoch modeloch experimentov. Prvým modelom bolo in vitro testovanie, ktoré prebiehalo na 96-jamkových mikrotitračných platničkách, v ktorých sme spektrofotometricky merali absorbanciu vzoriek zodpovedajúcu počtu baktérií. Druhým modelom bolo in vivo testovanie, ktoré sme vykonávali na samiciach myší. Myši sme infikovali a následne sme aplikovali PAV/FYZ. Po určenom čase, sme z myší vybrali močový mechúr a obličky, ktoré sme následne zhomogenizovali a homogenát sme vysievali na misky so živným médiom, na ktorých sme po čase inkubácie počítali vyrastené kolónie. Kvantitatívne sme tak hodnotili účinok PAV v živom organizme. Z výsledkov in vitro experimentov vyplýva, že PAV má najúčinnejšie dezinfekčné účinky, ak sa nachádza vo vzorke v objemovej prevahe. Pri použitom pomere 1:9 (UTI:PAV), kedy PAV tvorila 90 % objemu vzorky, sme dosiahli najlepšie výsledky, čo znamená, že počet baktérií u vzoriek s PAV, oproti vzorkám s FYZ, v čase nerástol alebo bol rozdiel medzi oboma vzorkami po 8-hodinovej inkubácii výrazný, pričom hodnoty pre PAV boli nižšie. Z výsledkov in vivo experimentu vyplýva, že PAV mala účinok pri inhibovaní množenia baktérií v močovom mechúre myší, čo vidíme z výsledkov logaritmickej redukcie pre skupinu PAV a pre FYZ ktorých rozdiel bol 1 log. Na základe tohto predpokladáme, že PAV zabránila rozvinutiu infekcie obličiek, čím sme splnili jeden z cieľov práce.

MSc. level: 2019 - 2021
Supervisor: Zdenko Machala
Consultant: Ľubomíra Tóthová
Title (en):
Testing plasma activated water for the therapy of urinary tract infections and wound healing
Title (sk):
Testovanie plazmou aktivovanej vody pri terapii infekcií močových ciest a hojení rán

PhD. level: 2021 - 2025
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Analysis of the effects of cold plasma or plasma-activated water to immunocompetent cells
Title (sk):
Vyšetrovanie účinkov studenej plazmy a plazmou aktivovanej vody na imunokompetentné bunky