Students

Alumni

Branislav Pongrác

MSc. level: 2006 - 2008
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Decontamination of water by DC electrical discharges
Title (sk):
Dekontaminácia vody pomocou DC elektrických výbojov
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Cieľom tejto diplomovej práce bolo testovanie biodekontaminácie vody infikovanej vybraným druhom baktérie Salmonella typhimurium, pomocou dvoch typov jednosmerných (DC) elektrických výbojov vo vzduchu pri atmosférickom tlaku, v konfigurácii elektród hrot - rovina. Požívali sme streamerovú korónu a prechodovú iskru v pulznom režime pri oboch polaritách (kladná, záporná). Zároveň sme skúmali účinok týchto výbojov na odfarbovanie vody znečistenej organickými farbivami. Je známe, že DC výboje v atmosférickom vzduchu sú schopné generovať nerovnovážnu plazmu s vysokou hustotou elektrónov a relatívne nízkou teplotou plynu (do 650 K), čo sa ukazuje byť výhodné pri rôznych environmentálnych aplikáciách. Pri výbojoch tohto typu boli zaznamenané vysoké koncentrácie radikálov a ďalších aktívnych častíc, ktoré boli detekované emisnou spektroskopiou. Dané výboje sme využívali pri dynamickom režime dekontaminácie vody, kedy voda pretekala priamo cez aktívny objem výboja. V prípade korónového výboja sme pozorovali efekt elektrického rozprašovania. Testovali sme účinnosť biodekontaminácie aj v závislosti od času pretekania určitého objemu vody cez výboj. Vo všetkých prípadoch bol pozorovaný značný pokles koncentrácie baktérií (účinnosť ~90 %). Pozorovaný bol taktiež pokles intenzity sfarbenia vody zafarbenej organickým farbivom. Ukazuje sa, že pri oboch typoch výbojov hrajú najväčšiu úlohu v procese dekontaminácie vody radikály a aktívne častice.

PhD. level: 2008 - 2014
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Study of the Electrospraying of Water in Combination with Atmospheric Pressure Corona Discharge
Title (sk):
Štúdium Elektrostatického Rozprašovania Vody v Kombinácii s Korónovým Výbojom pri Atmosférickom Tlaku
Abstract (en)
Abstract (sk)