Students

Alumni

Martina Velísková

Bc. level: 2017 - 2018
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Testing of the possibilities of plasma activated water in wound healing
Title (sk):
Testovanie možností vuzžitia plazmou aktivovanej vody na dezinfekciu rán
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
V tejto práci sme sa zaoberali sledovaním usmrcujúcich, resp. inhibičných účinkov vody aktivovanej studenou plazmou iskrového výboja na baktérie a jej prípadnom využití na dezifenkciu rán. Spektrofotometricky sme v 96-jamkových platničkách merali časový vývoj absorbancie roztokov obsahujúcich kožné baktérie a porovnávali účinky plazmou aktivovanej vody (PAV) a fyziologického roztoku, ktorý sa v súčasnosti používa pri dezinfekcii povrchových rán. Nárast absorbancie indikoval zvýšenie koncentrácie baktérií v roztoku a tým pádom signalizoval ich rozmnožovanie. Kvantitatívne sme pôsobenie PAV a fyz. roztoku vyhodnocovali vysievaním na Petriho misky s agarom a porovnávaním počtu kolónií, ktoré vyrástli po pôsobení PAV a po pôsobení fyziologického roztoku na baktérie. Výsledky experimentov, pri ktorých sme merali absorbanciu roztokov ukazujú na účinnejšie pôsobenie PAV pôsobiacej na menej zriedené baktérie 10 minút (vedú k inhibícii ich rozmnožovania). Rozdiel medzi pôsobením PAV a fyz. roztoku je pre 10-minútové pôsobenie pozorovateľný už po kratšom čase (po dvoch hodinách), zatiaľ čo pri pôsobení PAV 30 minút alebo pri väčšom riedení je inhibičný efekt viditeľný až po 24 hodinách. Výsledky experimentov s Petriho miskami poukazujú na to, že PAV je pri kratšom čase pôsobenia účinnejšia v inaktivácii kožných baktérií v porovnaní s fyziologickým roztokom, tzn. po desiatich minútach pôsobenia je PAV účinnejšia o 5 – 10 % oproti fyziologickému roztoku. Najväčšiu logaritmickú redukciu v porovnaní s fyz. roztokom sme však pozorovali po 30 minútach pôsobenia PAV. Pri dostatočne veľkom riedení je logaritmická redukcia PAV (3,22) významne väčšia ako log. redukcia fyz. roztoku (1,75).