Students

Alumni

Morteza Saedi

PhD. level: 2022 - 2023
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Plasma catalysis for dry methane reforming and flue gas cleaning
Title (sk):
Plazmová katalýza pre suché reformovanie metánu a čistenie výfukových plynov
Abstract (sk):  hide
Práca sa zaoberá tvorbou výbojov pri kontakte s rôznymi dielektrickými a katalytickými materiálmi. Cieľom je posúdiť vplyv katalyzátorov na vlastnosti, objem a stabilitu generovanej plazmy a jej chemické účinky. Novými experimentálnymi metódami budeme skúmať fyzikálne vlastnosti výbojov a hodnotiť ich potenciál pre suché reformovanie metánu a deštrukciu vybraných zložiek spalín (uhľovodíkov a CO2), ako aj reálnych spalín z dieselového motora. Výstupy diplomovej práce budú prínosom pre environmentálne aplikácie plazmových a plazmových technológií v oblasti chemickej katalýzy.