Students

Alumni

Michal Pelach

Bc. level: 2008 - 2009
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):

Title (sk):
Bio-dekontaminácia v elektrických výbojoch
Abstract (sk)

MSc. level: 2009 - 2011
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Comparison of direct and indirect effects of cold air plasma on bacteria contaminated surfaces
Title (sk):
Priame a nepriame pôsobenie nerovnovážnej plazmy na baktérie
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Nízkoteplotná plazma generovaná elektrickými výbojmi vo vzduchu pri atmosférickom tlaku je pôvodcom mnohých reakcií, ktoré vyúsťujú k celému radu produktov schopných interagovať s bunkovými štruktúrami. Za hlavné častice, podieľajúce sa na inaktivačných účinkoch plazmy tvorené pri atmosférických výbojoch, sú považované nabité častice O2‾,e‾ a neutrálne reaktívne častice N2*(C,B), OH, H, N, O, O3. Práca sa zaoberá sledovaním dekontaminačných účinkov plazmy, generovanej atmosférickými výbojmi na bakteriálnu populáciu nanesenú na agare. Zvolené boli dva základné prístupy opracovania vzoriek plazmou – priama a nepriama expozícia. Následne sme porovnali príspevky jednotlivých expozícií ku dekontaminácií opracovaných vzoriek. Priama expozícia zabezpečuje doručenie nabitých aj neutrálnych častíc na povrch agaru. Pri nepriamej expozícii nabité častice nedosahujú na povrch vzorky s bakteriálnou kultúrou. Miera inaktivácie baktérii bola určená ich neschopnosťou deliť sa a následnou neschopnosťou vytvárať kolónie. Tak vznikla na agare plocha bez bakteriálnych kolónii – inaktivovaná plocha. V experimente sme použili jeden typ výboja – prechodovú iskru v kladnej polarite a bakteriálne vzorky S. typhimurium nenesené na agar. Koncentrácia aktívnych častíc, bola zabezpečená rovnakými parametrami výbojov, pri oboch typoch expozície. Inaktivovanú plochu sme odfotili digitálnym fotoaparátom a v grafickom softvéri ImageJ, a za použitia nástroja na výber podobnosti jednotlivých pixelov, sme vyznačili rozsah inaktivovanej plochy. Kalibráciou pixelov sme boli schopní získať veľkosť vyznačenej plochy v mm2. Týmto spôsobom sme kvantitatívne a kvalitatívne analyzovali výsledky experimentu. Výsledky potvrdzujú nezanedbateľnú rolu neutrálnych reaktívnych častíc v nami použitom experimentálnom zapojení. Zároveň bolo preukázané, že veľkosť inaktivovanej plochy je závislá nielen od parametrov výbojov ale aj od času, čo je pravdepodobne spôsobené rastovými fázami bakteriálnej populácie.