Students

Alumni

Karolína Janíková

Bc. level: 2009 - 2010
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Physical properties of microdischarges in capillary tubes
Title (sk):
Fyzikálne vlastnosti mikrovýbojov v kapilárach
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Cieľom práce bolo skumať fyzikálne vlastnosti mikrovýbojov v kapilárach generovaných pomocou systému s troma elektródami a dvoma zdrojmi vysokého napätia a vyšetriť vplyv vybranych parametrov (dĺžka kapilár, amplitúda AC a DC napätia, zloženie plynu). Študovali sme závislosť amplitúdy prúdovych pulzov od amplitúdy AC a DC napätia a optické vlastnosti (priebehy hodnôt emisie v smere rovnobežnom i kolmom s osou kapiláry. Výsledky okrem iného ukázali, že: a) pre kratšie kapiláry stačí aplikovať nižšie napätie ako v dlhších kapilárach, aby bola emisia rovnaká, b) hodnota emisie rastie so zvyšovaním napätia, c) amplitúda prúdových pulzov rastie so zvyšovaním AC napätia takmer lineárne ...