Students

Alumni

Lucia Pakosová

Bc. level: 2012 - 2013
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):

Title (sk):
MOLEKULÁRNE CIELE PÔSOBENIA PLAZMY NA MUTANTY KVASINIEK
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Cieľom tejto práce je zameranie sa na mechanizmy pôsobenia nerovnovážnej plazmy generovanej prechodovým iskrovým výbojom vo vzduchu pri atmosférickom tlaku na eukaryotické bunky v snahe lepšieho pochopenia vzájomných interakcií medzi studenou plazmou a živou bunkou. Pracovali sme s bunkami kvasiniek Saccharomyces cerevisiae, pričom sme porovnávali účinok prechodovej iskry kladnej polarity na prežívanie buniek u štandardného a mutovaného kmeňa, ktorý mal vo svojom genóme prítomné mutácie génov zohrávajúce dôležitú úlohu v bunkovom cykle a antioxidačných ochranných mechanizmoch bunky. Rovnako dôležitým bolo porovnanie dvoch spôsobov opracovania buniek nerovnovážnou plazmou a to priamou a nepriamou metódou so sledovaním vplyvu času na účinok plazmového opracovania. Merania sme vyhodnocovali hlavne pomocou %prežívania plazmou opracovaných buniek voči referenčným (neopracovaným) bunkám. Výsledky porovnania priameho a nepriameho opracovania potvrdili väčšiu efektivitu na zníženie prežívania buniek po priamom prechode výbojom, pričom sa potvrdil aj významný vplyv času na inaktiváciu buniek plazmou. Výsledky s opracovaním mutovaných kmeňov priniesli nové predpoklady o možnej úlohe niektorých aktívnych častíc plazmy. Ukázal sa vysoký účinok plazmového opracovania na niektoré mutované kmene, konkrétne kmene BY4742Δsod1,2, v ktorých bunkám chýba enzým superoxid dismutáza chrániaca ich pre účinkom superoxidových anionov O2-.

MSc. level: 2013 - 2015
Supervisor: Zdenko Machala
Consultant: Peter Polčic
Title (en):
Investigations of the effects of reactive plasma species to cells using genetic mutants of yeasts
Title (sk):
Sledovanie účinkov reaktívnych častíc plazmy na bunky využitím genetických mutantov kvasiniek
Abstract (sk)