Students

Alumni

Zuzana Kovaľová

Bc. level: 2009 - 2010
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Bio-decontamination of surfaces from bacterial spores in electric discharges
Title (sk):
Bio-dekontaminácia bakteriálnych spór v elektrických výbojoch
Abstract (sk)

MSc. level: 2010 - 2012
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Bio-decontamination of teeth and plastic surfaces by cold plasma of corona discharge
Title (sk):
Bio-dekontaminácia zubov a plastových povrchov studenou plazmou korónových výbojov
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Hlavným cieľom tejto práce je bio-dekontaminácia streptokokových biofilmov na plastových a zubných povrchoch. Použili sme na to dve polarity korónového výboja: kladnú streamerovú korónu a záporné Trichelove pulzy. Dekontaminácia týmito výbojmi pri atmosférickom tlaku je nová efektívna metóda na odstraňovanie biofilmov z plastových a zubných povrchov. Taktiež sme testovali kladnú prechodovú iskru, ale nebola vhodná pre expozičné časy dlhšie ako 2 minúty. Korónový výboj znižoval bakteriálnu populáciu (vyjadrené ako log10) na zubných povrchoch o 2.73 rádu v priebehu 10 minút. Pre ďalšie experimenty sme použili elektrostatické-rozprašovanie vody cez výboj z vysokonapäťovej elektródy. Skúmali sme zlepšenie biocídneho efektu elektro-rozprašovaním vody na dekontaminovanú vzorku. Naše výsledky ukazujú, že redukcia bakteriálnej populácie bez rozprašovania vody na plastových aj zubných vzorkách bola bola podobná - okolo 1 log (90%). Rozprašovanie vody zvýšilo redukciu baktérií na oboch typoch vzoriek až na 4 log. Analýza zubných povrchov po opracovaní plazmou bola robená zobrazovaním povrchu skenovacím elektrónovým mikroskopom (SEM) a spektroskopickou analýzou: infračervenou spektroskopiou s Fourierovou transformáciou (FTIR) a energo-disperznou analýzou (EDX). Malé zmeny v morfológii a prvkovom zložení boli nájdené len na SEM obrázkoch a pomocou EDX analýzy. Tieto výsledky ešte nie sú konečné a vyžadujú ďalšie skúmanie.

PhD. level: 2012 - 2016
Supervisor: Zdenko Machala
Consultant: Emmanuel Odic
Title (en):
Bio-decontamination of biofilms on surfaces by cold plasma
Title (sk):
Bio-dekontaminácia biofilmov na povrchoch pomocou studenej plazmy
Abstract (en)