Students

Alumni

Patrícia Ivanová

MSc. level: 2018 - 2020
Supervisor: Karol Hensel
Consultant: Katarína Kučerová
Title (en):
Plasma activated water generated by transient spark discharge and its effects on corns and maize plants
Title (sk):
Plazmou aktivovaná voda generovaná výbojom prechodovej iskry a jej vplyv na zrná a rastliny kukurice siatej
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Plazmou aktivovaná voda (PAV) vzniká vystavením bežnej vody plazmovému výboju. Od bežnej vody sa líši obsahom reaktívnych častíc, ktoré sú generované výbojom v plyne a následne sa rozpúšťajú do vody, prípadne vznikajú pôsobením výboja priamo vo vode. Vďaka svojim vlastnostiam a aktivite nachádza PAV často využitie napr. v medicíne či poľnohospodárstve. V tejto práci boli skúmané efekty PAV generovanej iskrovým výbojom na rastliny kukurice siatej (Zea mays L.) pri klíčení a v prvých fázach jej vývinu. Počas 3-dňovej kultivácie v papierových rolkách a 10-dňovej hydroponickej kultivácie sme sledovali vplyv PAV na dĺžku koreňov, obsah pigmentov v druhom liste rastlín, aktivitu enzýmov (peroxidázy, kataláza) v koreňoch a diferenciáciu pletív koreňa v kontrole a jednotlivých PAV variantoch. Napučanie semien v PAV malo stimulačný vplyv na aktivitu peroxidáz a zároveň na tvorbu a ukladanie lignínu resp. suberínu v bunkovej stene exodermy, endodermy a metaxylémov mladého koreňa kukurice. Vystavenie semien vplyvu PAV počas prvých troch dní rastu zvýšilo aktivity katalázy, účinok PAV na diferenciáciu vybraných bunkových stien bol nižší. Vplyv PAV na dĺžku koreňov bol po troch dňoch pozitívny, následne sa rast koreňov PAV variantov v porovnaní s kontrolou spomalil a po hydroponickej kultivácii sme pozorovali rastliny s kratším, ale vyzretejším koreňom. Výsledky naznačujú, že vplyv PAV na diferenciáciu pletív závisí od formy, ktorou rastlina odpovie na oxidačný stres indukovaný PAV.