Students

Alumni

Veronika Okruhlicová

Bc. level: 2020 - 2021
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Decontamination of respirators by surface dielectric barrier discharge
Title (sk):
Dekontaminácia respirátorov pomocou povrchového dielektrického bariérového výboja
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Bakalárska práca sa zaoberá možnosťami dekontaminácie povrchu respirátorov pomocou povrchového dielektrického bariérového výboja (DBV). V teoretickej časti práce sme rozobrali spôsoby generácie plazmy pomocou elektrických výbojov, bližšie sme sa zamerali na DBV a jeho bio-dekontaminačné účinky v porovnaní s inými konvenčnými metódami. Tiež sme sa venovali problematike zdravotníckeho odpadu, konkrétne nadmernej spotrebe chirurgických respiračných masiek vplyvom pandémie, ich dopadu na životné prostredie ako aj možnostiam ich likvidácie a dekontaminácie. Hlavným cieľom práce je predstaviť dekontamináciu respirátorov prostredníctvom DBV systému ako efektívnu metódu, ktorou je možné redukovať množstvo nerecyklovateľného odpadu viacnásobným použitím respiračných masiek. Experimentálna časť práce obsahuje prvotné testy demonštrujúce dekontaminačný efekt DBV na baktérie E. coli nanesené na povrchu masiek. DBV systém pozostával z dvojice elektród zapuzdrených v objeme dielektrika generujúci plazmu v tenkej vrstve na povrchu, po ktorej sme posúvali vzorku, ktorú tvoril kúsok kontaminovanej masky. Dekontaminačné účinky plazmy sme testovali pri konštantnej hodnote striedavého napätia (2 kV, 30 kHz), pričom premenlivým faktorom bola doba opracovávania vzorky (15-300 sekúnd). Po plazmovom opracovaní bola vzorka vylúhovaná v deionizovanej vode a následne 20 hod kultivovaná na agare na Petriho miskách v inkubátore. Výsledky experimentu sme vyhodnocovali na základe počtu vyrastených bakteriálnych kolónií. Výsledky experimentu preukázali, že v daných podmienkach je 60 s opracovanie vzorky dostatočné na redukciu populácie baktérie E. coli o 2,7 log. Za najoptimálnejšie sme však zvolili 180 s opracovanie, kedy sa nám podarilo dosiahnuť 4 log hodnotu redukcie.

MSc. level: 2021 - 2023
Supervisor: Karol Hensel
Consultant: Richard Cimerman
Title (en):
Surface discharge in perforated ceramics
Title (sk):
Povrchový výboj v perforovaných keramikách
Abstract (en)
Abstract (sk)