Students

Alumni

Veronika Okruhlicová

Bc. level: 2020 - 2021
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Decontamination of respirators by surface dielectric barrier discharge
Title (sk):
Dekontaminácia respirátorov pomocou povrchového dielektrického bariérového výboja
Abstract (en)
Abstract (sk)

MSc. level: 2021 - 2023
Supervisor: Karol Hensel
Consultant: Richard Cimerman
Title (en):
Surface discharge in perforated ceramics
Title (sk):
Povrchový výboj v perforovaných keramikách
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Diplomová práca popisuje fyzikálne vlastnosti a chemické účinky dielektrického bariérového výboja (DBD) generovaného v perforovanom keramickom elemente a hodnotí jeho potenciál na prípadné plazmové opracovanie plynov znečistených nízkymi koncentráciami polutantov. Experimentálnymi meraniami sme vyhodnocovali fyzikálne vlastnosti skúmaného výboja pri rôznych pracovných podmienkach. Skúmali sme vplyv frekvencia aplikovaného vysokého napätia (v intervale 0,5 – 2 kHz), zloženia plynnej zmesi obsahujúcej dusík a kyslík (v pomeroch plynov 80:20, 75:25 a 25:75) a prietoku plynu (v intervale 0,5 – 2 l/min). Pri všetkých meraniach bol výboj generovaný pri fixnej hodnote aplikovaného napätia 6,7 kV. Sledovali sme vplyv uvedených parametrov na výkon výboja, ktorý sme určovali metódou Lissaujousových obrazcov, na koncentrácie generovaného ozónu O3 a oxidu dusného N2O, ktoré sme merali infračervenou absorpčnou spektroskopiou. Výsledkami experimentov sme preukázali, že maximálnu chemickú aktivitu výboj vykazoval pri frekvencii 2 kHz, prietoku 0,5 l/min v plynnej zmesi N2/O2 25:275, kde bola nameraná koncentrácia O3 4027 ± 227 ppm.