Students

Alumni

Lukáš Dvonč

Bc. level: 2007 - 2008
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):

Title (sk):
Analýza emisných spektier elektrických výbojov pri atmosférickom tlaku pomocou simulačných programov a spektrálnych databáz
Abstract (sk)

MSc. level: 2009 - 2011
Supervisor: Mário Janda
Title (en):
Kinetic model of plasma generated by transient spark.
Title (sk):
Plazmochemické modelovanie prechodovej iskry
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Táto práca je zameraná na tvorbu modelu vhodného na popis plazmochemických procesov indukovaných novým typom elektrického výboja nazývaným prechodová iskra. Tento typ výboja má veľký potenciál využitia v oblasti plazmochémie, pretože generuje netermickú plazmu pri atmosférickom tlaku. Nosná časť práce spočíva v tvorbe modelu schopného simulovať priebeh koncentrácie častíc v plazme v závislosti od času, ktorý zohľadňuje pulzný charakter prechodovej iskry. Doba pulzu je pritom o niekoľko rádov kratšia ako relaxačná fáza medzi dvoma pulzmi, ktorá je však v modeli tiež zohľadnená. Pri tvorbe modelu bola použitá voľne dostupná knižnica ZDPlaskin. Tento balík obsahuje množstvo užitočných metód, využívaných pri výpočtoch chemickej kinetiky. Následne bol tento modelu použitý na výpočet časových priebehov koncentrácie častíc v plazme s využitím existujúcej databázy reakcií pre suchý vzduch. Vypočítané dáta boli kvalitatívne porovnané s experimentálne získanými priebehmi emisie N2(C) a O*. V prípade modelu ktorý načítava časové zmeny intenzity redukovaného poľa aj koncentrácie elektrónov počas prechodovej iskry z externých súborov bola zistená dobrá zhoda. V prípade výpočtu v ktorom sa z externého súbora načítava iba redukovaná intenzita a koncentrácia elektrónov sa počíta boli zistené nezhody medzi experimentom a modelom. Ich charakter naznačujú, že na ich odstránenie budeme musieť spraviť presnejší opis časových zmien intenzity redukovaného elektrického poľa počas prechodovej iskry.

PhD. level: 2011 - 2016
Supervisor: Mário Janda
Title (en):
Modeling of plasma chemical processes in transient spark in N2-O2 mixture
Title (sk):
Modelovanie plazmochemických procesov v prechodovej iskre v N2-O2 zmesi
Abstract (en)
Abstract (sk)