Students

Alumni

Lukáš Dvonč

Bc. level: 2007 - 2008
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):

Title (sk):
Analýza emisných spektier elektrických výbojov pri atmosférickom tlaku pomocou simulačných programov a spektrálnych databáz
Abstract (sk)

MSc. level: 2009 - 2011
Supervisor: Mário Janda
Title (en):
Kinetic model of plasma generated by transient spark.
Title (sk):
Plazmochemické modelovanie prechodovej iskry
Abstract (en)
Abstract (sk)

PhD. level: 2011 - 2016
Supervisor: Mário Janda
Title (en):
Modeling of plasma chemical processes in transient spark in N2-O2 mixture
Title (sk):
Modelovanie plazmochemických procesov v prechodovej iskre v N2-O2 zmesi
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Cieľom práce je tvorba teoretického modelu prechodovej iskry. Spomínaný model bude schopný popisovať chemické a fyzikálne deje v relatívne novom type výboja nazývaného prechodová iskra (transient spark). Prechodová iskra je pulzný typ elektrického výboja, existujúci pri atmosférickom tlaku, avšak budený jednosmerným napätím. Frekvencia pulzov ~kHz je avšak trvanie jedného prúdového pulzu je iba ~10-100ns. Nosná časť práce je zameraná na tvorbu algoritmu, schopného vypočítať priebeh koncentrácie rôznych typov častíc v čase. Celý model bude vybudovaný na dvoch základných programoch. Voľne dostupný balík pre modelovanie chemických procesov v plazme ZDPlaskin a modelovací program Open FOAM, ktorý obsahuje iteračné schémy pre rôzne typy fyzikálnych problémov. Tento program bude použitý najmä pri modelovaní hydrodynamických efektov súvisiacich s naším problémom. V súčasnej fáze vývoja modelu sme sa koncentrovali na popis samotného krátkeho pulzu, no model je schopný popisovať aj relaxačnú fázu výboja medzi dvoma pulzmi. Počas simulácií bol časový vývoj E/N a T získaný čiastočne s prác iných autorov a čiastočne aj z našich experimentov. V niektorých prípadoch boli veličiny odhadované ako prvý krok pre ďalšie iterácie. V ďalších krokoch budú výstupy simulácií porovnávane s experimentálnymi výsledkami. Experimentálne výsledky sú získavané najmä pomocou optických a elektrických meraní. Na základe spomínaných porovnávaní budeme schopný odhadnúť presnosť celého modelu.