Students

Alumni

Barbora Tarabová

Bc. level: 2009 - 2010
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Oxidative damage of Gram positive bacteria by non-thermal plasmas
Title (sk):
OXIDAČNÉ POŠKODENIE GRAM POZITÍVNYCH BAKTÉRIÍ V NEROVNOVÁŽNEJ PLAZME
Abstract (sk):  hide
V práci sme sa zaoberali pôsobením a účinkami nízkoteplotnej nerovnovážnej plazmy generovanej pri atmosférickom tlaku elektrickými výbojmi na Gram pozitívne (G+) bakteriálne bunky Bacillus cereus. Na opracovanie sme použili korónový a iskrový výboj v zapojení pri oboch polaritách. Biodekontaminačný účinok výbojov je vyhodnotený prostredníctvom parametra účinnosti. Najväčší biodekontaminačný efekt na B.cereus mali iskrové výboje. Voľné radikály vznikajúce v takejto plazme poškodzujú biologické membrány buniek. Mieru oxidačného poškodenia membránových lipidov u opracovaných bakteriálnych buniek sme stanovovali pomocou TBA testu. Zistili sme zvýšený nárast koncentrácie reakčných produktov kyseliny tiobarbiturovej c(TBARS) a teda zvýšené poškodenie membrán po opracovaní plazmou voči referenčnej vzorke. Výnimkou bola vzorka opracovaná kladným korónovým výbojom, kde nebol rozdiel signifikantný. Spotrebovanú energiu v jednotlivých výbojoch na dosiahnutie tej, ktorej účinnosti sme vyhodnotili pomocou parametra E-value. Najviac energie bolo dodanej do iskrových výbojov, ktoré mali ale zároveň najvyššiu účinnosť a najvyšší nárast c(TBARS).

MSc. level: 2010 - 2012
Supervisor: Zdenko Machala
Consultant: Libuša Šikurová
Title (en):
Mechanisms of the interaction of plasma with microbial cells and related chemical effects in water
Title (sk):
MECHANIZMY INTERAKCIE PLAZMY S BUNKAMI MIKROORGANIZMOV A SÚVISIACE CHEMICKÉ ZMENY VO VODE
Abstract (en)
Abstract (sk)

PhD. level: 2013 - 2019
Supervisor: Zdenko Machala
Consultant: Libuša Šikurová
Title (en):
Investigation of cold air plasma generation of aqueous reactive oxygen and nitrogen species with focus on their detection and related antibacterial effects
Title (sk):
Výskum vzniku kyslíkových a dusíkových reaktívnych častíc vo vode pôsobením studenej plazmy vo vzduchu so zameraním na ich detekciu a súvisiace antibakteriálne účinky
Abstract (en)