Students

Alumni

Barbora Tarabová

Bc. level: 2009 - 2010
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Oxidative damage of Gram positive bacteria by non-thermal plasmas
Title (sk):
OXIDAČNÉ POŠKODENIE GRAM POZITÍVNYCH BAKTÉRIÍ V NEROVNOVÁŽNEJ PLAZME
Abstract (sk)

MSc. level: 2010 - 2012
Supervisor: Zdenko Machala
Consultant: Libuša Šikurová
Title (en):
Mechanisms of the interaction of plasma with microbial cells and related chemical effects in water
Title (sk):
MECHANIZMY INTERAKCIE PLAZMY S BUNKAMI MIKROORGANIZMOV A SÚVISIACE CHEMICKÉ ZMENY VO VODE
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
V diplomovej práci sme sa zaoberali bio-dekontaminačným efektom studenej nerovnovážnej plazmy generovanej prechodovou iskrou vo vzduchu za atmosférického tlaku a chemickými zmenami, ktoré boli vyvolané jej pôsobením na vodné bakteriálne suspenzie. Ako modelový organizmus boli použité Gram negatívne (G-) bakteriálne bunky Escherichia coli, ktoré vytvárali suspenzie v nepufrovaných vodných roztokoch – fyziologický roztok a voda (roztok NaH2PO4.2 H2O) s rôznymi vodivosťami. V oboch prípadoch sme pozorovali 100 %-ný dekontaminačný efekt po 5 hodinách od opracovania plazmou. V týchto roztokoch sme pozorovali významný pokles pH na hodnotu ~ 3 a nárast vodivosti. Tieto chemické zmeny sú spôsobené vznikom peroxidov, dusitanov NO2ˉ a dusičnanov NO3ˉ vo vode. Na porovnanie sme pracovali s bakteriálnymi suspenziami pripravených v tlmivom roztoku. Použili sme fosforečnanový tlmivý roztok (PB) Na2HPO4.2 H2O+KH2PO4 a rovnaký PB vo fyziologickom roztoku (PBS). Pozorovaný dekontaminačný efekt bol ~ 2 log po opracovaní a ~ 4 log po 5 hodinách od opracovania. Zároveň nenastal významný pokles pH čo ukazuje, že miera dekontaminácie súvisí s okysľovaním roztokov. Nerovnovážna plazma v prítomnosti vodných pár alebo vody je bohatý zdroj reaktívnych častíc odvodených od kyslíka (ROS) a dusíka (RNS), ktoré sú zodpovedné za oxidačné poškodenie buniek a následnú dekontamináciu. Mieru oxidačného poškodenia sme vyhodnocovali prostredníctvom koncentrácie c(TBARS) – reakčných produktov kyseliny tiobarbiturovej. Zistili sme zvýšenú mieru oxidačného poškodenia baktérií v nepufrovaných vodných roztokoch, v ktorých bola pozorovaná vysoká dekontaminácia. Z reaktívnych častíc sme pozorovali prítomnosť peroxidu vodíka H2O2 a peroxynitritov ONOOˉ. Zistili sme ich prítomnosť v zvýšenej miere v nepufrovaných vodných roztokoch zodpovednú za vzniknuté oxidačné poškodenie a vysokú dekontamináciu v týchto roztokoch.

PhD. level: 2013 - 2019
Supervisor: Zdenko Machala
Consultant: Libuša Šikurová
Title (en):
Investigation of cold air plasma generation of aqueous reactive oxygen and nitrogen species with focus on their detection and related antibacterial effects
Title (sk):
Výskum vzniku kyslíkových a dusíkových reaktívnych častíc vo vode pôsobením studenej plazmy vo vzduchu so zameraním na ich detekciu a súvisiace antibakteriálne účinky
Abstract (en)