Students

Alumni

Samuel Kukura

Bc. level: 2020 - 2021
Supervisor: Marcela Morvová
Title (en):
The use of pyrolysis and gasification with exhaust cleaning as a waste management method
Title (sk):
Možnosti využitia pyrolýzy a splyňovania pri nakladaní s odpadmi vrátane čistenia exhalátov
Abstract (en)
Abstract (sk)

MSc. level: 2021 - 2023
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Electric discharges in ceramic monoliths
Title (sk):
Elektrické výboje v keramických monolitoch
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Diplomová práca sa venuje generovaniu elektrických výbojov v keramických monolitoch s geometriou včelieho plástu, nazývaných honeycomb monolity, v atmosférickom vzduchu pomocou jednosmerného napätia. Hlavným cieľom práce je pozorovanie fyzikálnych a chemických vlastností týchto výbojov a hľadanie podmienok ich stabilnej generácie. Pre tieto účely je výboj generovaný v rôznych nastaveniach a konfiguráciách, a to pri rôznej vzdialenosti elektród, prietoku vzduchu, polarite napätia a s honeycomb monolitom ale aj bez neho. Na pozorovanie a analýzu vlastností výboja sú použité osciloskopické merania, digitálne fotografie a absorpčná spektrometria. Práca je rozdelená do dvoch častí, teoretickej a praktickej. Teoretická časť sa zaoberá tematikou vzniku atmosférických polutantov, teoretickými základmi generovania elektrických výbojov a opisu základných konfigurácií elektrických výbojov v keramických štruktúrach. Praktická časť obsahuje opis aparatúry a metodiku merania, následne prezentuje výsledky meraní spolu s diskusiou. Výsledky ukázali, že vlastnosti elektrických výbojov v honeycomb monolitoch silne záviseli od vzdialenosti medzi elektródami a hustote kapilár honeycomb monolitu. Zmenšením vzdialenosti elektród a zvýšením hustoty kapilár sa totiž zvyšovala stabilita a homogenita výboja a s tým aj jeho chemická aktivita. Zmenou polarity napätia sa zmenil režim výboja, v kladnej polarite dominoval streamerovský režim, zatiaľ čo v zápornej polarite bezpulzný režim. Zmena prietoku vzduchu ovplyvnila chemickú aktivitu výboja, pričom najvyššie koncentrácie produktov sme pozorovali pri najnižších hodnotách prietoku. Produktmi chemickej aktivity výboja boli vo všetkých konfiguráciách a podmienkach ozón a oxid dusný.