Students

Alumni

Samuel Kukura

Bc. level: 2020 - 2021
Supervisor: Marcela Morvová
Title (en):
The use of pyrolysis and gasification with exhaust cleaning as a waste management method
Title (sk):
Možnosti využitia pyrolýzy a splyňovania pri nakladaní s odpadmi vrátane čistenia exhalátov
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Uvádzaná bakalárska práca sa venuje téme likvidácie skleníkových plynov z pyrolýznych a splyňovacích procesov pre ich optimalizovaniu na environmentálne výhodné procesy nakladania s odpadom. V úvode teoretickej časti je predstavená súčasná problematika odpadového hospodárstva a jeho stav vo svete a na Slovensku. Na tému ďalej nadväzuje prehľad pyrolýzy a splyňovania, ako inovatívnych spôsobov nakladania s odpadom. Záver teoretickej časti je venovaný charakteristike súčasne dostupných možností riešenia globálneho otepľovania formou likvidácie emisií z prúdov exhalátov. Vlastnú časť bakalárskej práce tvorí návrh kombinovaného systému, ktorého úlohou je likvidácia CO2 z pyrolýznych plynov. K redukovaniu skleníkových plynov využívame výbojové a elektrolýzne zariadenia, ktoré sú dopĺňané systémom na kondenzáciu vodných pár zo spalín. Vrátane popisu navrhovaného systému sú predstavené aj plánované merania. Tie je nutné vykonať pre optimalizáciu systému a zároveň k analýze elektrochemických procesov, ktoré v ňom budú prebiehať.

MSc. level: 2021 - 2023
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Electric discharges in ceramic monoliths
Title (sk):
Elektrické výboje v keramických monolitoch
Abstract (en)
Abstract (sk)