Students

Alumni

Katarína Kučerová

Bc. level: 2011 - 2012
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Biodecontamination by pulsed electrical discharges
Title (sk):
Biodekontaminácia impulznými elektrickými výbojmi
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
V práci sme venovali pozornosť problematike biodekontaminácie nízkoteplotnou nerovnovážnou plazmou generovanou impulznými elektrickými výbojmi vo vzduchu pri atmosférickom tlaku. Impulzné elektrické výboje sme generovali zdrojom vysokého napätia na báze rotačného iskrišťa. Našim cieľom bolo skúmať elektrické výboje generované týmto zdrojom a ich použitie na inhibíciu grampozitívnej sporulujúcej baktérie Bacillus cereus, zistiť ich účinnosť, určiť jej závislosť od rôznych parametrov (amplitúda a frekvencia pulzov, čas opracovania) a porovnať ju s výsledkami meraní získaných so zdrojom jednosmerného napätia. Testovali sme dva typy pulzného výboja – iskrový a korónový. Účinky iskrového výboja sme testovali na roztoku baktérií pri súčasnom využití efektu elektrostatického rozprašovania. Pôsobeniu korónového výboja sme podrobili spóry nanesené na povrchu fólií. Bakteriálne vzorky sme kultivovali na pevnej agarovej pôde a účinnosť výbojov vyhodnotili klasickou metódou počítania kolónií. Výsledky ukázali, že nameraná účinnosť pulzného iskrového výboja bola nížšia v porovnaní s účinnosťou iskry generovanej jednosmerným napätím. Na druhej strane účinnosť korónového výboja generovaného pulzným zdrojom sa ukázala byť približne o 20% vyššia ako v prípade jednosmerne generovaného, pričom záporná polarita bola účinnejšia ako kladná. Výsledky demonštrovali pozitívny potenciál využitia pulzných výbojov na dekontamináciu baktérií. Aby sme však mohli jednoznačne potvrdiť naše výsledky a určiť vzťah účinnosti od amplitúdy a frekvencie pulzov a času opracovania, bude potrebné realizovať aj ešte ďalšie merania.

MSc. level: 2012 - 2014
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Electrical discharge in contact with aqueous medium, their biological and chemical effects
Title (sk):
Elektrické výboje v kontake s vodnými roztokmi, ich biologické a chemické účinky
Abstract (en)
Abstract (sk)

PhD. level: 2014 - 2021
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Cold plasma in a contact with liquid - Its chemical effects and selected biomedical and agriculture applications
Title (sk):
Studená plazma v kontakte s kvapalinami - Jej chemické účinky a vybrané biomedicínske a poľnohospodárske aplikácie
Abstract (en)
Abstract (sk)