Students

Alumni

Katarína Kučerová

Bc. level: 2011 - 2012
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Biodecontamination by pulsed electrical discharges
Title (sk):
Biodekontaminácia impulznými elektrickými výbojmi
Abstract (en)
Abstract (sk)

MSc. level: 2012 - 2014
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Electrical discharge in contact with aqueous medium, their biological and chemical effects
Title (sk):
Elektrické výboje v kontake s vodnými roztokmi, ich biologické a chemické účinky
Abstract (en)
Abstract (sk)

PhD. level: 2014 - 2021
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Cold plasma in a contact with liquid - Its chemical effects and selected biomedical and agriculture applications
Title (sk):
Studená plazma v kontakte s kvapalinami - Jej chemické účinky a vybrané biomedicínske a poľnohospodárske aplikácie
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Práca sa zaoberá studenou plazmou a plazmou aktivovanou kvapalinou a ich aplikáciami v biomedicíne a poľnohospodárstve. Konkrétne ich použitím na rôzne skúmané objekty, ako biomolekuly, baktérie, bunky, semená a rastliny. Obsahuje päť vedeckých prác publikovaných v renomovaných vedeckých časopisoch, ktorým predchádza komentár obsahujúci úvod pre každú skúmanú oblasť, účinky plazmy uvádzané v literatúre, ciele práce a stručný opis nami dosiahnutých výsledkov. Uvádzame rôzne typy zdrojov studenej plazmy generovanej prechodovým iskrovým výbojom, oblúkovým výbojom a plazmovou tryskou, ktoré boli použité v kontakte s rôznymi roztokmi. Plazmou indukované chemické zmeny a tvorba reaktívnych častíc v plyne (NOX, N2O, HNO2, O3) a v kvapaline (•OH, H2O2, NO2‾, NO3‾) spôsobené týmito výbojmi boli identifikované absorpčnou a fluorescenčnou spektroskopiou. Diskutujeme vplyv rôznych parametrov, ako napr. pomer N2/O2 v plyne alebo vplyv dĺžky pôsobenia plazmy na tvorbu reaktívnych častíc v kvapaline a na modelový organizmus baktériu Escherichia coli. Účinok skúmaných zdrojov plazmy na baktérie bol vyhodnocovaný štandardnou kultivačnou metódou. Najvýraznejší inaktivačný účinok bol pozorovaný v roztokoch bez tlmivých vlastností, keď bol výboj generovaný vo vzduchu. Študovali sme účinok výbojov na biomolekuly, ako DNA alebo proteíny, ako aj na eukaryotické bunky. Výsledky viability, apoptózy a bunkového cyklu HeLa a Vero cicavčích buniek naznačujú, že studená plazma má potenciál pôsobiť selektívne na rakovinové bunky. Účinok plazmou aktivovanej vody na klíčenie semien a stimuláciu rastu rastlín bol študovaný v podmienkach in vitro a in vivo. Pozorovali sme zlepšenie absorpcie vody semenami pšenice, klíčenia a vývoja klíčencov. Zaznamenali sme zvýšenie suchej hmotnosti, obsahu fotosyntetických pigmentov, rýchlosti fotosyntézy a zníženie aktivity antioxidačných enzýmov v rastlinách pšenice a šalátu. Účinok plazmou aktivovanej vody sme porovnali s účinkom roztokov s rôznymi koncentráciami H2O2 a/alebo NO3‾ a vyhodnotili ich samostatný, ako aj kombinovaný príspevok v procese stimulácie rastlín plazmou aktivovanou vodou.