Students

Alumni

Katarína Kučerová

Bc. level: 2011 - 2012
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Biodecontamination by pulsed electrical discharges
Title (sk):
Biodekontaminácia impulznými elektrickými výbojmi
Abstract (en)
Abstract (sk)

MSc. level: 2012 - 2014
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Electrical discharge in contact with aqueous medium, their biological and chemical effects
Title (sk):
Elektrické výboje v kontake s vodnými roztokmi, ich biologické a chemické účinky
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
V práci sme sa zaoberali chemickými a biologickými úinkami prechodovej iskry generovanej jednosmerným napätím kladnej polarity vo vzduchu pri atmosférickom tlaku a aplikovanej na vodné roztoky. Použili sme systém s vodnou elektródou, v ktorom kvapalina opakovane preteká objemom výboja. Analyzovali sme zmeny v dvoch základných roztokoch (roztok dihydrogén fosforenanu sodného NaH2PO4 a fyziologický roztok chloridu sodného NaCl) a ich tlmivých variantoch (fosforenanový tlmivý roztok a fyziologický roztok zmiešaný s týmto roztokom). Na skúmanie biologického efektu sme ako modelový bunkový použili baktérie Bacillus cereus a Escherichiu coli a rakovinové bunky HeLa. Sledovali sme zmeny pH, vodivosti a teploty roztokov. Spektrofotometricky sme merali koncentráciu peroxidu vodíka H2O2 prostredníctvom jeho reakcie s iónmi titánu oxosíranu titaniitého a vzniku farebného komplexu kyseliny pertitaniitej. Indigo kolorimetrickou metódou sme merali koncentráciu ozónu O3 v roztokoch. Pomocou kolorimetrického kitu sme spektrofotometricky stanovovali koncentráciu nitritov NO2- a nitrátov NO3-. Fluorescennou sondou DCF-DA sme urovali množstvo vzniknutých peroxynitritov ONOO. Uvedené parametre sme sledovali v závislosti od džky opracovania roztokov výbojom. Zvyajne sme v ase pozorovali pokles pH, nárast vodivosti, teploty a koncentrácie všetkých pozorovaných reaktívnych astíc. Na druhej strane, nebola preukázaná závislos pH, vodivosti ani koncentrácie na rýchlosti prietoku roztoku systémom. Po ukonení výboja sme zaznamenali pokles koncentrácie peroxidu vodíka, ozónu a nitritov, a nárast nitrátov. Poukázali sme na možnos, že indigo metóda nie je dostatone selektívna a farbivo môže by odfarbované nielen ozónom, ale aj hydroxylovým radikálom. Vo fyziologickom roztoku sme po 10 minútovom opracovaní dosiahli pokles bakteriálnej populácie B. cerea o 1,2 rádu, E. coli o 3 rády a HeLa bunky o 49 %. Úinky vyvolané prechodovým iskrovým výbojom v prietokovom systéme sme porovnali s výsledkami dosiahnutými v systéme s elektrostatickým rozprašovaním.

PhD. level: 2014 - 2021
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Cold plasma in a contact with liquid - Its chemical effects and selected biomedical and agriculture applications
Title (sk):
Studená plazma v kontakte s kvapalinami - Jej chemické účinky a vybrané biomedicínske a poľnohospodárske aplikácie
Abstract (en)
Abstract (sk)