Students

Alumni

Richard Cimerman

Bc. level: 2010 - 2013
Supervisor: Marcela Morvová
Title (en):
Study of heat storage processes using phase change materials
Title (sk):
Štúdium procesov uskladnenia tepla s využitím materiálov s fázovou premenenou
Abstract (en)
Abstract (sk)

MSc. level: 2014 - 2015
Supervisor: Marcela Morvová
Title (en):
The study on the processes of the heat production and storage using phase change materials
Title (sk):
Štúdium procesov produkcie a uskladnenia tepla s využitím materiálov s fázovou premenenou
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Predkladaná práca sa zaoberá predovšetkým problematikou produkcie a uskladnenia tepla so zameraním na využívanie slnečného tepla s jeho následnou akumuláciou pomocou zhotoveného experimentálneho uskladňovača naplneného PCM materiálom. Tepelné zisky a tepelné výkony tepelných slnečných kolektorov boli merané počas celého roka, z čoho je možné posúdiť ich využiteľnosť a efektívnosť v reálnych podmienkach a nielen na základe priemerných výpočtov. Počas celého roka sa zbierali aj experimentálne údaje o charakteristikách, vlastnostiach a parametroch viacerých uskladňovačov nachádzajúcich sa v experimentálnom systéme. V závere práce sú experimentálne porovnávané aj rôzne zloženia uskladňovacích zmesí s PCM materiálom za účelom nájdenia kombinácie s najvhodnejšími parametrami a vlastnosťami.

PhD. level: 2016 - 2020
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Gas cleaning by combination of plasma and catalyst
Title (sk):
Čistenie plynov kombináciou plazmy a katalyzátora
Abstract (en)
Abstract (sk)