Students

Alumni

Richard Cimerman

Bc. level: 2010 - 2013
Supervisor: Marcela Morvová
Title (en):
Study of heat storage processes using phase change materials
Title (sk):
Štúdium procesov uskladnenia tepla s využitím materiálov s fázovou premenenou
Abstract (en)
Abstract (sk)

MSc. level: 2014 - 2015
Supervisor: Marcela Morvová
Title (en):
The study on the processes of the heat production and storage using phase change materials
Title (sk):
Štúdium procesov produkcie a uskladnenia tepla s využitím materiálov s fázovou premenenou
Abstract (en)
Abstract (sk)

PhD. level: 2016 - 2020
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Gas cleaning by combination of plasma and catalyst
Title (sk):
Čistenie plynov kombináciou plazmy a katalyzátora
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Dizertačná práca sa zaoberá procesmi čistenia výfukových a syntéznych plynov pomocou nerovnovážnej plazmy a plazmovej katalýzy. V širšom kontexte je cieľom práce skúmať vybrané systémy plazmy generovanej elektrickými výbojmi pri atmosférickom tlaku (povrchový bariérový výboj, výboj vo zväzku sklenených kapilár, výboj v lôžku peletiek) osamote alebo v kombinácii s katalyzátormi a materiálmi rôznych vlastností (TiO2, Pt/γAl2O3, ZrO2, BaTiO3, γAl2O3, sklo), rôzneho tvaru (peletky, kapiláry) a veľkosti. Fyzikálne a chemické vlastnosti experimentálnych systémov boli skúmané pri viacerých podmienkach a niektoré zo systémov boli aplikované na čistenie plynov od vybraných zlúčenín (polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH)). Prvú časť práce tvorí Teoretická časť, ktorá obsahuje základné informácie o znečistení ovzdušia, nerovnovážnej plazme generovanej elektrickými výbojmi pri atmosférickom tlaku, chemickej katalýze, vrátane informácií o spôsobe ich kombinácie, tzv. plazmovej katalýze. Rovnako uvádzame aj prehľad súvisiacej dostupnej literatúry, ktorá ponúka aktuálny stav riešenia problematiky vo svete. Druhá Experimentálna časť obsahuje popis použitých experimentálnych systémov a metód a prezentuje dosiahnuté vlastné výsledky doplnené o ich diskusiu. Prvá skupina výsledkov súvisí so štúdiom elektrických, optických a chemických vlastností relatívneho nového typu výboja na báze povrchového dielektrického bariérového výboja. Druhá časť výsledkov sa týka systému na generáciu výbojov vo vnútri zväzku sklenených kapilár simulujúcich reálny automobilový katalyzátor voštinového tvaru. Plazma vo vnútri kapilár bola generovaná kombináciou povrchového dielektrického bariérového výboja a vysokého DC napätia aplikovaného pozdĺž kapilár. Takýto integrovaný systém nerovnovážnej plazmy a automobilového katalyzátora by mohol nájsť reálne uplatnenie pri čistení výfukových plynov. Posledná skupina výsledkov sa týka použitia výboja v lôžku dielektrických peletiek pri čistení dechtov. Tie predstavujú skupinu stabilných PAH, ktoré vznikajú pri spaľovacích a splyňovacích procesoch palív, vrátane biomasy a komunálneho odpadu. Ako modelovú zlúčeninu sme vybrali naftalén. Študovali sme efekt výkonu výboja, nosného plynu, či typu a vlastností použitého dielektrického materiálu na účinnosť jeho odstránenia, ako aj tvorbu vedľajších produktov.