Students

Alumni

Richard Cimerman

Bc. level: 2010 - 2013
Supervisor: Marcela Morvová
Title (en):
Study of heat storage processes using phase change materials
Title (sk):
Štúdium procesov uskladnenia tepla s využitím materiálov s fázovou premenenou
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Bakalárska práca sa venuje procesom a metódam uskladnenia tepelnej energie so zameraním na použitie materiálov s fázovou premenou. V práci sú opísané jednotlivé procesy a metódy, taktiež sú posúdené ich jednotlivé výhody a nevýhody. Teoretická časť práce sa venuje vysvetleniu základných pojmov z termodynamiky, teórie prenosu tepla, ako aj z činnosti tepelných čerpadiel. V tejto súvislosti sa experimentálna časť práce zameriava na problematiku odpadového tepla. Sú tu uvedené výsledky a analýza výsledkov meraní produkcie odpadového tepla uskutočňovaných na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Záver práce obsahuje návrh uskladňovacieho systému odpadového tepla. Svojim celkovým zámerom sa práca snaží poukázať na možný alternatívny prístup k využívaniu a získavaniu tepelnej energie pri súčasnom šetrnom prístupe k životnému prostrediu.

MSc. level: 2014 - 2015
Supervisor: Marcela Morvová
Title (en):
The study on the processes of the heat production and storage using phase change materials
Title (sk):
Štúdium procesov produkcie a uskladnenia tepla s využitím materiálov s fázovou premenenou
Abstract (en)
Abstract (sk)

PhD. level: 2016 - 2020
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Gas cleaning by combination of plasma and catalyst
Title (sk):
Čistenie plynov kombináciou plazmy a katalyzátora
Abstract (en)
Abstract (sk)